REKLAMA

PODKARPACIE: Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2021 r.

PODKARPACIE. Podmioty mające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego osiągnęły na koniec 2021 r. wyższy poziom aktywów oraz kapitału własnego w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Ponadto wykazały wyższe wyniki finansowe niż rok wcześniej. Poprawiły się również wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto, natomiast pogorszyły wskaźniki płynności finansowej.

Struktura bilansu

Wartość aktywów 2146 badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 104 250,3 mln zł (o 5337,3 mln zł więcej niż na koniec 2020 r.), w tym 50,7% stanowiły aktywa trwałe, a 49,3% aktywa obrotowe. W strukturze pasywów kapitał własny stanowił 50,8%, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 49,2%.

W porównaniu z 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów trwałych netto obniżyła się o 1,6%, w tym największy spadek zanotowały inwestycje długoterminowe (o 15,7%). Zmniejszyły się również wartości niematerialne i prawne (o 1,3%). Natomiast wzrost odnotowały należności długoterminowe (o 27,5%), długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (o 10,8%) oraz rzeczowe aktywa trwałe (o 0,9%).

W strukturze aktywów trwałych netto, w stosunku do analogicznego okresu 2020 r., wzrósł udział rzeczowych aktywów trwałych (z 66,6% do 68,3%), długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (z 3,4% do 3,9%) oraz należności długoterminowych (z 1,4% do 1,8%). Natomiast obniżył się udział inwestycji długoterminowych (z 18,3% do 15,7%). Udziały wartości niematerialnych i prawnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania nie zmieniły się i podobnie jak przed rokiem wyniosły odpowiednio 10,0% i 0,3%.

Aktywa obrotowe ukształtowały się na poziomie 51 416,2 mln zł, tj. o 13,8% wyższym niż na koniec 2020 r. Najwyższy wzrost zanotowały zapasy (o 23,2%). Wzrosła również wartość należności krótkoterminowych (o 17,0%). Natomiast obniżyła się wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (o 0,8%) oraz inwestycji krótkoterminowych (o 0,3%). W strukturze aktywów obrotowych w skali roku wzrósł udział zapasów (o 2,5 p.proc.) oraz należności krótkoterminowych (o 1,2 p.proc.). Zmniejszył się udział zarówno inwestycji krótkoterminowych (o 3,3 p.proc.), jak i krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (o 0,4 p.proc.).

Kapitał (fundusz) własny badanych podmiotów na koniec 2021 r. wyniósł 52 956,1 mln zł (o 2,1% więcej niż na koniec 2020 r.). Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec 2021 r. wyniosły 51 294,2 mln zł (wzrost o 9,1% w stosunku do stanu na koniec 2020 r.). Zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 60,7% zobowiązań ogółem, a zobowiązania długoterminowe 22,1%. W stosunku do 2020 r. wzrost zanotowano w zobowiązaniach krótkoterminowych (o 14,2%), natomiast spadek w zobowiązaniach długoterminowych (o 1,8%). Rezerwy na zobowiązania na koniec roku wyniosły 4680,2 mln zł (o 7,2% więcej niż na koniec 2020 r.).

Rachunek zysków i strat

Przychody ogółem badanych podmiotów mających siedzibę w województwie podkarpackim były w 2021 r. wyższe o 17,8% niż w 2020 r. i wyniosły 144 832,8 mln zł. Natomiast koszty ogółem poniesione w tych podmiotach wyniosły 136 300,8 mln zł (wzrost o 16,9%). Większy wzrost przychodów wpłynął napoprawę wyniku finansowego brutto, który w 2021 r. zamknął się kwotą 8532,0 mln zł (o 35,8% wyższą niż w poprzednim roku).

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, stanowiące 97,4% przychodów z całokształtu działalności, zwiększyły się o 19,3% w stosunku do 2020 r. Poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był wyższy o 25,1% niż w 2020 r. Udział tych przychodów w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów wyniósł 24,4% (23,2% w 2020 r.). Koszty własne sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów stanowiły 97,8% kosztów ogółem i wzrosły o 17,1% w stosunku do 2020 r.

Większy wzrost przychodów wpłynął na poprawę wyniku ze sprzedaży, który w 2021 r. wyniósł 7779,1 mln zł (wzrost o 74,2% w porównaniu z 2020 r.). Najwyższy wynik ze sprzedaży osiągnęły podmioty w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 4488,7 mln zł (wzrost o 45,7% w stosunku do 2020 r.), a udział tych podmiotów w ogólnym wyniku ze sprzedaży wyniósł 57,7% (o 11,3 p.proc. mniej niż w poprzednim roku). Druga, pod względem wielkości udziału, była sekcja handel; naprawa pojazdów samochodowych – 22,1% (o 4,9 p.proc. mniej niż przed rokiem), z wynikiem na poziomie 1719,4 mln zł (o 42,8% wyższym niż w 2020 r.).

Obciążenia wyniku finansowego brutto z tytułu podatku dochodowego wzrosły o 38,5% w porównaniu z 2020 r. i wyniosły 1083,1 mln zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 7448,9 mln zł i był wyższy o 35,4% od uzyskanego w poprzednim roku. Wzrost wyniku finansowego netto w stosunku do 2020 r. spowodowany był głównie wzrostem osiągniętego zysku przez podmioty rentowne, przy spadku poniesionych strat. Zysk netto w 2021 r. wykazało 85,8% ogółu badanych jednostek (83,7% w 2020 r.).

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe

W 2021 r. w podmiotach mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto były korzystniejsze niż w 2020 r., natomiast pogorszyły się wskaźniki płynności finansowej.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu badanych przedsiębiorstw wyniósł 94,1% (wobec 94,9% przed rokiem). Poprawa wskaźnika poziomu kosztów wystąpiła m.in. w podmiotach działających w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 10,8 p.proc.), natomiast pogorszenie zanotowały m.in. jednostki zaliczane do sekcji informacja i komunikacja (o 10,3 p.proc.).

Wskaźnik rentowności obrotu netto ukształtował się na poziomie 5,1% (o 0,6 p.proc. więcej niż w 2020 r.). W sekcjach o znaczącym udziale w przychodach z całokształtu działalności, najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 6,8%, a najniższą w podmiotach prowadzących działalność z zakresu handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 3,2%.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 38,8%, tj. o 5,7 p.proc. mniej w porównaniu z 2020 r. Spośród sekcji o znaczącym udziale w przychodach z całokształtu działalności najwyższy wskaźnik płynności finansowej I stopnia wykazały podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa – 49,8% (wobec 54,4% w 2020 r.). Jednostki w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych zanotowały najniższą wartość dla tego wskaźnika – 27,5% (37,4% w 2020 r.). W skali roku wskaźnik płynności finansowej II stopnia pogorszył się o 4,1 p.proc. do poziomu 107,3%. Podmioty w sekcji transport i gospodarka magazynowa wykazały najwyższy wskaźnik płynności II stopnia – 139,3% (o 5,1p.proc. więcej niż w 2020 r.), natomiast najniższy wskaźnik odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 94,8% (o 7,4 p.proc. mniej niż w 2020 r.).

Spośród 2146 badanych jednostek, mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, 61,4% stanowiły przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 49 osób (o 0,1 p.proc. więcej niż w 2020 r.). Jednostki o liczbie pracujących 50–249 osób stanowiły 31,4% (o 0,4 p.proc. mniej niż w poprzednim roku), a z liczbą pracujących 250 i więcej osób – 7,2% (o 0,4 p.proc. więcej niż w 2020 r.).

Źródło danych GUS, Opracowanie własne na podstawie danych GUS

29-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)