REKLAMA

Sesja sejmiku województwa. Wiele ważnych punktów (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 61. Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Obywatelska Uchwała o wsparciu finansowym Browaru Leżajsk.  Uchwała radych o powołanie komisji ds. wyjaśnienia działań podjętych przeciwko prof. Gutkowskiego. Upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego, Wystąpienie Prezesa Związku Klubów Polskich w USA.

61. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie upamiętnienia odkrywców złóż polskiej siarki i pracowników polskiego przemysłu siarkowego,
4. Wystąpienie Prezesa Związku Klubów Polskich w USA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Kolbuszowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Mieleckiego,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Strzyżów na realizację zadania inwestycyjnego w 2023 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 r. w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w ramach zadania „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – połączenie DK 97 z DK 94” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Budowa drogi wraz
z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do
ul. Krakowskiej”,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/869/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”,
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla uczniów szkół zawodowych – edycja I,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Poszerzając horyzonty – stypendia naukowe dla licealistów – edycja I.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „CycleRight – Poprawa polityki rowerowej z uwzględnieniem odporności na zmianę klimatu, dostępności i zwiększenia bezpieczeństwa”, w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/1006/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Województwa Podkarpackiego,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego,
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/1044/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”,
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Woj. Podkarpackiego na 2023r.,
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045,
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LVI/971/22 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną.
29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia …2023 r. do Prezydenta Miasta Tarnobrzega o wydanie odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Energia Tarnobrzega” (inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych).
30. Podjęcie uchwały sprawie powołania komisji doraźnej do spraw wyjaśnienia działań podjętych przeciwko prof. K. Gutkowskiemu (inicjatywa uchwałodawcza grupy radnych).
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Leżajsk (Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza).
32. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
33. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego za I kwartał 2023 r.,
34. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 11 kwietnia 2023 r. do 9 maja 2023 r.
35. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LX sesji w dniu 21 kwietnia 2023 r.
36. Interpelacje i zapytania radnych.
37. Wnioski i oświadczenia radnych.
38. Wystąpienia zaproszonych gości.
39. Zamknięcie sesji.

29-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)