REKLAMA

Zarząd województwa wybrał wariant obwodnica Leska

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję dotyczącą dalszego procedowania projektowania obwodnicy Leska. Do realizacji wybrany został wariant nr 2 (wg załączonego orientacyjnego planu).

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania obwodnicowe). Wysokość dofinansowania wynosi 100 mln zł, natomiast wkład własny województwa został przyjęty na poziomie 82 mln zł.

W ramach opracowanej koncepcji projektowej wskazano 3 możliwe do realizacji warianty budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej. Każdy z 3 wariantów posiada opracowane podwarianty, które przedstawiają różne rozwiązania techniczne np. w zakresie rodzaju skrzyżowania lub odsunięcia albo zbliżenia projektów mostu w stosunku do istniejącego. Po dogłębnej i rzetelnej analizie, a także wysłuchaniu opinii mieszkańców każdej ze stron zarząd podjął decyzję o wyborze wariantu nr 2

Podjęliśmy decyzję o wyborze przebiegu planowanej obwodnicy Leska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 po naprawdę głębokiej i precyzyjnej analizie. Każda tego typu inwestycja powoduje mniejsze lub większe skutki społeczne. Wybór tego wariantu naszym zdaniem jest najmniej kłopotliwy. Według wstępnych szacunków prawdopodobnie wyburzone mogą zostać 3 budynki, ale prowadzimy dalsze analizy aby było ich mniej. Samorząd Województwa Podkarpackiego pozyskał na budowę obwodnicy Leska 100 mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Jest to jedna z trzech inwestycji, obok obwodnic Łańcuta i Tyczyna, na które otrzymaliśmy duże środki z tego programu. Jest to dotacja celowa i może być wykorzystana tylko i wyłącznie na realizację obwodnicy Leska. Sejmik Województwa zabezpieczył na ten cel 82 miliony zł, a za przekazaniem takiej kwoty głosowali wszyscy obecni radni koalicji rządzącej jak i większość opozycji. Nie było głosu przeciwnego, ponieważ kierowali się przesłankami merytorycznymi. Jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy gotowi zwiększyć dofinasowanie lub zaproponować inwestycje komplementarne dla Leska.  Nie stać nas na rezygnację z tak cennej inwestycji – powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

Wybrany wariant pozwala na budowę drogi o płaskim pochyleniu bez długich podjazdów na wzniesienia, ma to korzystny wpływ na bezpieczeństwo poprzez dobrą widoczność na drodze. Nie ingeruje w obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne. Na całej trasie należy wykonać tylko 4 obiekty inżynierskie, co jest najmniejszą liczbą spośród trzech wariantów, prowadzi to do zminimalizowania kosztów inwestycji, a także zminimalizowania kosztów utrzymania w przyszłości drogi i obiektów inżynierskich.

230405_lesko_komunikat

Wariant wskazany przez zarząd jest rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do istniejącego terenu i jego składników, a także najmniej kolizyjnym. Wybór ten jest także rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do istniejącego krajobrazu oraz najmniej ingerującym w teren Natura 2000, ale znacząco ingeruje w zakres Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Po decyzji zarządu województwa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie kontynuował prace projektowe w celu uzyskania tzw. decyzji środowiskowej.

WARIANT nr 2 – podstawowe informacje:

– długość odcinka: ok 4,5 km,

– łączna liczba obiektów inżynierskich: 4 szt.,

– liczba kolizji z obiektami mieszkalnymi 3 szt.

– długość przebiegu przez obszary Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu: 321 m,

– długość przebiegu przez tereny chronione przyrodniczo Wschodniobeskidzki Obszar

chronionego krajobrazu: 2493 m,

– długość odcinków o pochyleniu niwelety powyżej 3%: 0 m

– prowadzenie trasy przy wykorzystaniu istniejących dróg publicznych [m]: ok. 540 m

Materiały: Urząd Marszałkowski

ZOBACZ RÓWNIEŻ: W ŁAŃCUCIE POWSTANIE TUNEL

05-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)